Stichtingsinformatie

Naam van de instelling
Stichting Nationale Zorgklas

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)
861283533

Contactgegevens van de instelling
Stichting Nationale Zorgklas
Lange Voorhout 13
2514 AE Den Haag
secretariaat: s.bruijns@caop.nl


Doelstelling
De Nationale Zorgklas heeft ten doel een duurzaam landelijk (digitaal) opleidingsplatform te creëren en in stand te houden om:

 1. de actuele opleidingsbehoefte van het zorgwerkveld in kaart te brengen
 2. te vertalen naar een passend, laagdrempelig en versneld opleidingsaanbod en
 3. innovatieve en effectieve oplossingen te bieden voor arbeidsmarktknelpunten in de zorg waardoor extra ‘handen’ beschikbaar komen voor de zorg.


De hoofdlijnen van het beleidsplan
De Nationale Zorgklas ontstaan tijdens de Coronacrisis speelt in op de arbeidsmarktkrapte in de zorgsector door nieuw in te stromen medewerkers snel inzetbaar te maken voor ondersteuning in de zorg én door zittende medewerkers en herintreders versneld te kunnen inzetten op een hoger niveau. Met een passend, laagdrempelig en versneld virtueel opleidingsaanbod biedt de Nationale Zorgklas een eerste stap en goede introductie voor mensen die tijdelijk in de zorg willen gaan werken of een carrièreswitch willen maken naar zorg en welzijn.
Dit doen wij door:

 • Digitale Onderwijsinnovaties. De Coronacrisis in het voorjaar van 2020 heeft deze virtuele onderwijsinnovatie gestimuleerd, waardoor een versnelling is gekomen in het zorgonderwijs. De Nationale Zorgklas heeft als ambitie om hoopgevende virtuele onderwijsinnovaties in de zorg landelijk beschikbaar te stellen. Hierbij zal te allen tijden het credo zijn: virtueel tenzij het in de praktijk en lokaal beter en sneller kan.
 • Platformdenken. Doordat de factor ‘plaats’ een minder belangrijke rol gaat spelen in het zorgonderwijs, biedt dit voor zowel opleiders als studenten mogelijkheden om opleidingsaanbod op een grotere afstand aan te bieden en af te nemen. Het digitale platform de Nationale Zorgklas faciliteert de samenkomst van studenten en opleiders. Zo kunnen alle Crebo gecertificeerde opleidingsinstellingen deelnemen en kunnen alle zorgwerkgevers deelnemers aanmelden. Op het platform wordt op overzichtelijke wijze het aanbod en de capaciteit van verschillende opleiders inzichtelijk gemaakt, waardoor deelnemers zich snel digitaal kunnen intekenen. De expertservice van de Nationale Zorgklas draagt zorg voor een goede afstemming tussen opleidingsinstelling en student.
 • Modulair onderwijs. Het is van groot belang om het beroepsonderwijs in de zorg aan te laten sluiten op volwassenen (zij-instromers, herintreders) door meer modulair opgebouwd onderwijs, waarbij rekening gehouden wordt met de kennis en kunde van de volwassenen. Lang niet altijd is dan een volledig diploma noodzakelijk om goed aan de slag te kunnen in de zorg. Via het behalen van gecertificeerde modules (MBO certificaten) draagt dit onderwijs bij aan het versneld inzetbaar zijn voor de zorg. De Nationale Zorgklas heeft als ambitie om leereenheden landelijk beschikbaar te stellen. Dit willen wij doen door opleidingsinstellingen die reeds bepaalde leereenheden ontwikkeld hebben een podium te geven en dit aanbod beschikbaar te stellen aan andere opleidingsinstellingen. Op deze manier hopen wij het aanbod op de Nationale Zorgklas uit te bouwen tot volledige verkorte opleidingstrajecten.
 • Werkveld aan zet. De Coronacrisis heeft laten zien dat de ‘vraag’ vanuit het werkveld snel kan veranderen. Voor deze acute scholingsvragen wil de Nationale Zorgklas eveneens een podium bieden aan opleidingsinstellingen die reeds een adequaat aanbod hebben ontwikkeld. Op deze manier wilt de Nationale Zorgklas zo snel mogelijk de wensen vanuit het werkveld vertalen naar een sluitend onderwijsaanbod.
 • Bekwaam is bevoegd. Er is een verschuiving zichtbaar van het denken in formele bevoegdheden en diploma’s naar het denken in termen van bekwaamheden. Hiermee verplaatst de opleidingsvraag van het kunnen overleggen van diploma’s en certificaten naar het kunnen aantonen van vaardigheden op de werkvloer. De implicatie hiervan is dat er meer ruimte voor werkgevers ontstaat om medewerkers in te zetten, mits zij adequate scholing, begeleiding en toezicht organiseren. Het aanbod op de Nationale Zorgklas is er voortdurend op gericht om werkgevers te ontlasten en te ondersteunen bij deze verandering van denken.
 • Intersectorale mobiliteit. Als gevolg van de Coronacrisis is de werkgelegenheid in verschillende dienstverlenende sectoren afgenomen, zoals de luchtvaart, toerisme en openbaar vervoer. Voor organisaties en medewerkers in deze sectoren kan het aantrekkelijk zijn om constructies te bedenken waarin wordt onderzocht of medewerkers in de zorg kunnen gaan werken. Om dit proces te bespoedigen is het wenselijk om een landelijk platform te hebben, waarin zowel werkgevers als medewerkers uit andere sectoren kennis kunnen maken met het werken in de zorgsector. De Nationale Zorgklas kan deze rol vervullen, door deze kennismaking te organiseren, daadwerkelijke scholing aan te bieden en medewerkers door te geleiden naar organisaties die medewerkers kunnen koppelen aan zorgwerkgevers.
 • Branchesamenwerking binnen de zorg. De Nationale Zorgklas is ontstaan vanuit de VVT-sector. Het is echter al langer bekend dat er grote overlap bestaat tussen verschillende branches in de zorg en dan met name de gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast is bekend dat de personeelstekorten in de zorg ook deze branches raakt, met als gevolg dat opleidingsvraagstukken ook in deze sectoren zeer actueel zijn. Rondom o.a. het modulair opleiden is al eerder een samenwerking ingezet met deze andere zorgbranches. De Nationale Zorgklas heeft de ambitie om de komende jaren bij te dragen aan het versterken van deze branchesamenwerking door het opleidingsaanbod uit te breiden naar andere zorgbranches. De oprichting van de Nationale Zorgklas is bekostigd vanuit bijdragen van de Arbeidsmarktagenda 'Zorg voor Ouderen' 2023, A+O VVT en de Goldschmeding Foundation. In het najaar 2020 heeft het ministirie van VWS subsidie beschikbaar gesteld om 12.000 mensen zonder zorgachtergrond te schollen voor instroom in de zorg. In de toekomst zal onderzocht worden of andere sociale fondsen een bijdrage kunnen leveren aan de doorontwikkeling van de Nationale Zorgklas. Daarnaast zal worden gekeken of de ontwikkelkosten van het aanbod op de Nationale Zorgklas doorberekend kunnen worden in de opleidingskosten. Op deze manier heeft de Nationale Zorgklas de ambitie om uiteindelijk een duurzaam platform te worden.


Download hier het beleidsplan van Stichting Nationale Zorgklas. Bekijk hier eveneens de ANBI-aanvraag van Stichting Nationale Zorgklas.


Functies en namen van de bestuurders
Het bestuur kent statutair twee functies: voorzitter en bestuurder. Het bestuur bestaat uit:

 • Dhr. G.M.H. Verkerk, voorzitter
 • Dhr. H. Buijing, bestuurder
 • Mw. T. Ineke, bestuurder
 • Dhr. G. Schoep, bestuurder
 • Mvr. S. Visser, bestuurder
 • Dhr. C. Toebosch, bestuurder
 • Mw. E. Hendriks, bestuurder
 • Mw. M. Manisa, bestuurder


Beloningsbeleid
Bestuurders ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid voor de stichting verrichte werkzaamheden geen beloning. Wel kan een redelijke, niet bovenmatige vergoeding worden ontvangen voor de ten behoeve van de stichting gemaakte kosten en een niet bovenmatig vacatiegeld.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten
In mei 2020 is vanuit ActiZ, de brancheorganisatie van zorgorganisaties die actief zijn op het gebied van zorg voor ouderen, zieken en jeugd, het initiatief ontstaan een Nationale Zorgklas op te richten om gecoördineerd crisisscholing te verzorgen. In eerste instantie om mensen zonder werkervaring in de zorg te trainen voor ondersteuner of helper voor werkzaamheden in de verpleeghuizen. De trainingen vinden online plaats. De oprichting van de Stichting Nationale zorgklas is gefinancierd door het sociaal fonds VVT, de Goldschmeding Foundation en de arbeidsmarktagenda “Aan het werk voor ouderen”. CSSBreda van de SDBgroep is gecontracteerd voor het inrichten van het digitale leerplatform.
Op dit landelijke digitale opleidingsplatform wordt de actuele opleidingsbehoefte van het zorgwerkveld in kaart gebracht en vertaald naar een passend, laagdrempelig en versneld opleidingsaanbod. Zo is het voor werkgevers in het hele land mogelijk om in deze crisistijd zittende medewerkers en de ‘extra handen’ bij te scholen. Vanaf de start konden zorgorgansities zij-instromers en vrijwilligers aanmelden voor scholing. Daarnaast zijn in de zomer van 2020 afspraken gemaakt om boventallig personeel van KLM en Rode Kruis te scholen voor inzet in de zorg. De Goldschmeding Foundation heeft deze activiteit gefinancierd.
De behoefte aan scholingstrajecten via de Nationale Zorgklas blijft groeien. De fase van aanzienlijk opschalen is aangebroken. Zo heeft het ministerie van VWS in november de Nationale Zorgklas een subsidie toegekend om in de periode november 2020 tot en met mei 2021 12.000 mensen zonder zorgervaring te trainen voor ondersteuning in de zorg. Hiervoor is een servicedesk en een supportdesk (info@nationalezorgklas.nl) opgericht en een samenwerking met “Extra handen in de Zorg van Regioplus. Men kan voor informatie en aanmelden terecht op de website www.nationalezorgklas.nl.
Ingaande 1 december 2020 zijn 143 docenten getraind om de trainingen middels het digitale leerplatform te geven. Een trainingsklas bestaat maximaal uit 15 deelnemers. Er kunnen vanaf december 2020 25 trainingen per week gegeven worden. Een training duurt 7 dagdelen.

Vanaf januari 2021 wordt het ook mogelijk om opleidingen met civiel effect vallend onder het middelbaar beroepsonderwijs te volgen. Het bestuur komt maandelijks bijeen en bestaat momenteel uit zes leden. Er is nog een vacature beschikbaar voor een deskundige uit het onderwijsveld. De stichting wordt ondersteund door het CAOP voor wat betreft de bestuursondersteuning, de administratieve organisatie en interne controle en het subsidiebeheer. ActiZ maakt vanaf de oprichting deel uit van het programmamanagement.

Financiële verantwoording

De Stichting Nationale Zorgklas maakt elk jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de status van baten en lasten bekend. Hieronder kun je deze financiële verantwoording inzien.