Algemene gebruikersvoorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene gebruikersvoorwaarden van de Nationale Zorgklas.

Algemene gebruikersvoorwaarden Nationale Zorgklas

Artikel 1 definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Abonnement: Product/dienst:

Gebruiker: Gebruikersovereenkomst: Nationale Zorgklas:

Artikel 2 - werkingssfeer

een gebruikersovereenkomst waarbij Nationale Zorgklas zich verbindt om aan gebruiker gedurende de abonnementsperiode, tot het moment van opzegging door gebruiker of beëindiging door Nationale Zorgklas, periodiek een product of dienst te leveren.
een door Nationale Zorgklas aangeboden product of dienst die Nationale Zorgklas in opdracht van en/of ten behoeve van gebruiker verschaft of verricht, waaronder, maar niet daartoe beperkt, de leerproducten.

de zorgverlener of opleider die op basis van een gebruikersovereenkomst bedrijfsmatig gebruik maakt van het product of dienst van Nationale Zorgklas.
de overeenkomst tussen Nationale Zorgklas en gebruiker met betrekking tot de verkoop of beschikbaarstelling van een product of dienst in welke vorm en op welke wijze dan ook. Stichting Nationale Zorgklas, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78156564, kantoorhoudende te (2514 EA) ’s-Gravenhage aan Lange Voorhout 13, hierna te noemen Nationale Zorgklas.

 1. Deze algemene gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle abonnementen, aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen opleiders of zorginstellingen - verder in alle situaties te noemen: gebruiker - en Nationale Zorgklas, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van gebruiker.

 2. Afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden afgesproken.

 3. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene gebruikersvoorwaarden niet rechtsgeldig zijn, blijven de overige

  bepalingen van deze algemene gebruikersvoorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen af te spreken, met inachtneming van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 3 - totstandkoming gebruikersovereenkomst

 1. Alle aanbiedingen van de zijde van Nationale Zorgklas herroepelijk, tenzij een aanbieding een termijn voor de aanvaarding inhoudt. De gebruikersovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de aanbieding door gebruiker aan Nationale Zorgklas.

 2. Informatie en mededelingen in catalogi, folders, prijslijsten, webdocumenten of enige andere documentatie van Nationale Zorgklas zijn uitsluitend bedoeld ter informatie, zijn niet bindend en worden verstrekt onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Nationale Zorgklas is gerechtigd deze documentatie te allen tijde zonder nadere mededeling te wijzigen. In geval van inconsistentie tussen dergelijke documentatie en de gebruikersovereenkomst prevaleert de aan de gebruiker verstrekte gebruikersovereenkomst.

Artikel 4 - prijzen / tarieven

De overeengekomen prijzen en tarieven zijn exclusief btw, vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaande aankondiging door Nationale Zorgklas worden gewijzigd. In geval van prijs-/tariefverhoging is de gebruiker bevoegd de gebruikersovereenkomst te ontbinden, tenzij de verhoging van de prijs gelijk is aan de inflatie (CPI), voortvloeit uit een verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een prijsstijging van materialen en middelen - tot maximaal 10% - die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 5 betaling

 1. Betalingen dienen te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, een en ander door Nationale Zorgklas te bepalen. Na 15 dagen volgt een betalingsherinnering.

 2. Bij overschrijding van de termijn van 30 dagen wordt 1,5% rente per maand in rekening gebracht, zonder dat daartoe voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

 3. Iedere betaling van gebruiker strekt primair ter voldoening van de door Nationale Zorgklas gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door gebruiker verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vordering.

 4. Indien gebruiker haar betalingsverplichtingen dan wel anderszins haar verplichtingen niet nakomt, komen alle daartoe ontstane kosten van invordering voor rekening van gebruiker waarbij de buitengerechtelijke kosten worden bepaald op 15% van het totaal verschuldigde met een minimum van € 250,-.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van gebruiker, zijn de vorderingen van Nationale Zorgklas op gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 - betaling en opzegging | abonnement afname leerproducten Nationale Zorgklas

 1. Betaling van het abonnement afname leerproducten Nationale Zorgklas vindt plaats door middel van automatische

  SEPA-incasso op de eerste dag van het abonnement respectievelijk de eerste dag van de maand, tenzij over de betaling een andere schriftelijke afspraak is gemaakt. De abonnementskosten zijn afhankelijk van het aantal medewerkers dat in dienst is van de gebruiker.

 2. Het abonnement wordt aangegaan voor ten minste 12 maanden en kan door gebruiker niet tussentijds worden beëindigd. Na 12 maanden wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd tenzij gebruiker uiterlijk in de 9e maand van het eerste jaar het abonnement opzegt. Vanaf 12 maanden kan het abonnement met een opzegtermijn van 3 maanden door gebruiker worden opgezegd. Het abonnement eindigt op de laatste dag van de maand. Nationale Zorgklas is na een voorafgaand bestuursbesluit bevoegd het abonnement (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. In dat geval wordt aan de gebruiker de leerproducten gratis ter beschikking gesteld en ontvangt gebruiker de inmiddels betaalde abonnementskosten (max. 1 jaar) terug.

Artikel 7 - verzuim

 1. Indien de gebruiker in verzuim is met enige uit kracht van de wet, deze algemene gebruikersvoorwaarden dan wel de overeenkomst op haar rustende verplichting, heeft Nationale Zorgklas het recht de overeenkomst te ontbinden door zulks in een schriftelijke verklaring aan de gebruiker kenbaar te maken zulks onverminderd het recht van Nationale Zorgklas op schadevergoeding. Voorts heeft Nationale Zorgklas alsdan het recht om de geleverde (digitale) documenten materialen en middelen middels een tot de gebruiker gerichte schriftelijke verklaring terug te vorderen. Door deze verklaring wordt de gebruikersovereenkomst ontbonden, onverminderd, wederom, het recht van Nationale Zorgklas op schadevergoeding.

 2. In gevallen dat:
  a. de gebruiker in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, en verzoek tot surséance van

  betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd;

  1. de gebruiker komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

  2. de gebruiker overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder

   begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot

   wijziging in de doelstellingen van haar bedrijf;

  3. Nationale Zorgklas uit mededelingen van of namens de gebruiker moet afleiden dat deze tekort zal schieten in de

   nakoming van haar verbintenissen;

  4. Nationale Zorgklas goede gronden heeft te vrezen dat de gebruiker in de nakoming zal tekortschieten, en de

   gebruiker vervolgens niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning van de zijde van Nationale Zorgklas, met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren haar verplichtingen na te komen.

  5. vaststaat dat nakoming van de verbintenissen door de gebruiker zonder tekortkoming onmogelijk zal zijn; heeft Nationale Zorgklas de bevoegdheid om de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, totdat de gebruiker zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft gesteld. Indien een dergelijke zekerheid niet binnen een door Nationale Zorgklas aan te geven redelijke termijn wordt gesteld, dan heeft Nationale Zorgklas het recht de overeenkomst te ontbinden zulks onverminderd het recht op schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan.

Artikel 8 - uitvoering van opdracht

 1. Nationale Zorgklas voert de werkzaamheden - met een inspanningsverplichting - uit binnen het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

 2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Nationale Zorgklas het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

 3. Nationale Zorgklas is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.

 4. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Nationale Zorgklas de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat gebruiker de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 5. Als door Nationale Zorgklas of door Nationale Zorgklas ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van gebruiker of een door gebruiker aangewezen locatie, draagt gebruiker kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Hierbij kan worden gedacht aan een geschikte werkruimte met gebruik van keuken en toilet.

 6. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht een onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de gebruiker

Artikel 9 - wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. Gebruiker aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door gebruiker tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Nationale Zorgklas de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van gebruiker. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt zij dit als een aanvullende opdracht aan gebruiker in rekening. Nationale Zorgklas mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij gebruiker in rekening brengen.

 2. In afwijking van lid 1, brengt Nationale Zorgklas geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Nationale Zorgklas kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 - eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Nationale Zorgklas geleverde leermiddelen, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Nationale Zorgklas totdat gebruiker al haar verplichtingen is nagekomen.

 2. Gebruiker is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op een andere manier te bezwaren.

 3. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet gebruiker Nationale Zorgklas daarvan zo snel als van haar kan worden verwacht, op de hoogte stellen.

 4. De door Nationale Zorgklas geleverde zaken, die volgens lid 1 van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening (interne of externe opleiding/training) worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

 5. Wil Nationale Zorgklas haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft gebruiker onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Nationale Zorgklas - of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van Nationale Zorgklas zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

Artikel 11 - onderzoek, reclames en klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet gebruiker binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan Nationale Zorgklas. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van gestelde tekortkoming bevatten, zodat Nationale Zorgklas er adequaat op kan reageren.

 2. Als een klacht terecht is, verricht Nationale Zorgklas de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij beide partijen van mening zijn dat het beoogde resultaat niet meer kan worden gerealiseerd.

 3. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is Nationale Zorgklas aansprakelijk, binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 12 - aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft Nationale Zorgklas een inspanningverplichting. Indien Nationale Zorgklas aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Nationale Zorgklas is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Nationale Zorgklas is uitgegaan van door of namens de gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 3. Nationale Zorgklas is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Nationale Zorgklas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 4. Als Nationale Zorgklas in een gerechtelijke uitspraak aansprakelijk wordt geacht voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Nationale Zorgklas in het voorkomende geval te verstrekken uitkering op basis van de aansprakelijkheidsverzekering.

 5. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Nationale Zorgklas of haar medewerkers.

 6. Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp leermiddelen te controleren en goed te keuren.

 7. Iedere levering van leermiddelen door de toeleverancier aan de gebruiker geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de gebruiker al hetgeen heeft voldaan waartoe zij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten. Het vervoer van de af te leveren zaken geschiedt voor rekening van de gebruiker tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. De gebruiker draagt steeds het risico tijdens het vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van het telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.

 8. Indien de overeenkomst het gebruik van afname leerproducten Nationale Zorgklas inhoudt dan is Nationale Zorgklas niet aansprakelijk voor de bewerking of verwerking door gebruiker of door gebruiker ingeschakelde (gemachtigde) derden van de afgenomen leerproducten Nationale Zorgklas.

Artikel 13 - vrijwaringen

Gebruiker vrijwaart Nationale Zorgklas voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvoor anderen aansprakelijk zijn. Indien Nationale Zorgklas uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de gebruiker gehouden Nationale Zorgklas zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de gebruiker in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nationale Zorgklas, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nationale Zorgklas en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de gebruiker.

Artikel 14 - overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Nationale Zorgklas geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.

 2. Nationale Zorgklas heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

 3. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 4. Is Nationale Zorgklas op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij voor dit deel declareren. Gebruiker voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 15 intellectueel eigendom

 1. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectueel eigendom, inclusief de vermelde rechten onder lid 2 tot en met 5 van dit artikel, ter zake van door Nationale Zorgklas aan gebruiker geleverde producten en diensten, komen uitsluitend toe aan Nationale Zorgklas totdat alle facturen door gebruiker tijdig en volledig zijn betaald.

 2. Het is gebruiker niet toegestaan door Nationale Zorgklas ontwikkelde producten, concepten, methodieken, projecten, modellen, materialen e.d. aan derden (niet zijnde werknemers en deelnemers opleiding) ter hand te stellen, tenzij Nationale Zorgklas schriftelijk toestemming heeft verleend.

 3. Het reproductierecht op materiaal berust bij Nationale Zorgklas. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, databank of op enige andere manier aan derden (niet zijnde werknemers en deelnemers opleiding) ter beschikking worden gesteld, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nationale Zorgklas.

 4. Gebruiker garandeert jegens Nationale Zorgklas dat haar medewerkers, overige contractspartners die mede werkzaam of betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, deugdelijk geïnformeerd zijn over en zich conformeren aan de algemene gebruikersvoorwaarden in het algemeen en aan specifiek de in dit artikel genoemde voorwaarden.

 5. In geval van overtreding van het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een gedeelte van een dag daaronder begrepen, onverminderd de overige rechten die Nationale Zorgklas geldend kan maken.

Artikel 16 gebruikersrecht

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten als genoemd in artikel 15 lid 1, op en in verband met het abonnement afname

  leerproducten Nationale Zorgklas, berusten bij Nationale Zorgklas. Gebruiker krijgt slechts een niet-exclusief, niet-

  overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht (abonnement) op de geleverde leerproducten.

 2. Het in het eerste lid genoemde gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur van de overeenkomst tussen Nationale

  Zorgklas en gebruiker en is daarmee beperkt in tijd. De duur van het gebruiksrecht bedraagt één jaar, tenzij schriftelijk een afwijkende duur door Nationale Zorgklas wordt vermeld.

Artikel 17 - geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.

 2. Moet Nationale Zorgklas volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan - door de wet of de bevoegde rechter aangewezen - derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor ontstaat.

Artikel 18 - geschillen

In geval van geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie onderling op te lossen. Als het niet lukt om het geschil onderling op te lossen dan heeft gebruiker de bevoegdheid een klacht in te dienen. De Algemene Klachtenregeling Nationale Zorgklas is van toepassing. Partijen conformeren zich aan de uitspraak van de klachtencommissie. Overige geschillen die niet vallen onder de Algemene Klachtenregeling Nationale Zorgklas worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Artikel 19 toepasselijk recht

Nederlands recht is bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten onder deze algemene voorwaarden.

Artikel 20 - wijzigingen

Deze algemene gebruikersvoorwaarden (versie mei 2024) zijn te raadplegen op de website van Nationale Zorgklas. Nationale Zorgklas is gerechtigd deze algemene gebruikersvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene gebruikersvoorwaarden zullen door Nationale Zorgklas, tijdens het uitvoeren van de op dat moment lopende overeenkomst, éénmalig aan de gebruiker worden verstrekt, zodat deze daarvan op de hoogte is. Bij het verlengen van de lopende of het plaatsen van een nieuwe opdracht bij Nationale Zorgklas dient de gebruiker zelf op de hoogte te stellen of de algemene gebruikersvoorwaarden gedurende die tijd gewijzigd zijn.